Belépés / Regisztráció
Szavazás
Versenyszabályzat

Országos Elsősegély-ismereti Verseny 2015.

Versenyszabályzat

 

Bevezetés

 

A versenyszabályzat célja az Országos Elsősegély-ismereti Verseny tisztaságának és eszmeiségének megőrzése

 

1. A szabályzat hatálya

 

1.1. A szabályzat előírása az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány (továbbiakban: Szervező) Országos Elsősegély-ismereti Versenyének egészére vonatkozik.

 

A nevezés leadásával, a csapat tagjai elfogadják, és magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el a versenyszabályzatot. Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny valamennyi versenyfordulóján megjelent felkészítő, kísérő, sajtó képviselő, meghívott és vendég, a versenyen való megjelenésével, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban és, mellékleteiben foglaltakat.

 

 

2. A verseny célja

 

2.1. Az elsősegélynyújtás iránt érdeklődő, illetve abban jártas diákok ismereteinek kialakítása, illetve bővítése.

 

2.2. Az elsősegély-ismeretekhez szükséges biológiai, anatómiai, élettani ismeretek fejlesztése.

 

2.3. Az iskolai egészségnevelés előremozdítása, a diákok egészségfejlesztési lehetőségeinek bővítése.

 

2.4. Felhívni a figyelmet a tantárgyak közötti kapcsolatra és az együttműködés lehetőségére.

 

2.5. Előmozdítani az oktatási és egészségügyi dolgozók/intézmények közötti kapcsolatot.

 

2.6. Az iskolán belüli, valamint az iskolák és szervezetek közötti kooperáció megteremtése.

 

2.7. Az elsősegélynyújtáshoz és egészségfejlesztéshez tágabb értelemben kapcsolódó területek megismertetése (tűzvédelem, baleset megelőzés stb.).

 

 

3. A Verseny felépítése

 

3.1. A csapatok három fordulón keresztül a http://iskolaiversenyek.hu oldaláról feladatsorokat töltenek le, amelyeket a megadott határidőre interneten keresztül küldik vissza.

 

3.2. A döntőre – melynek helyszíne legkésőbb a harmadik forduló meghirdetésekor ismertetésre kerül - a legjobban szereplő, valamint a verseny honlapjának Aktuális rovatában szereplő feltételeket teljesítő csapatok kapnak meghívást.

 

 

4. Nevezés

 

4.1. A versenysorozaton való részvétel feltétele az érvényes regisztráció.

 

4.2. A versenyre minden hazai és határon túli iskolai tanuló, bármely iskola típusból jelentkezhet a meghirdetett kategóriának megfelelően.

 

4.3. Általános iskolai kategóriában jelentkezhet minden olyan tanuló, aki általános iskola 7-8. évfolyamára vagy középiskola, ennek megfelelő osztályába jár. Életkori kikötés legalább betöltött 12. életév, legfeljebb még be nem töltött 15. életév. A döntőbe került csapatoknál a csapattagok diákigazolványukkal és OM azonosítójukkal kell, hogy igazolják életkorukat.

 

4.4. Középiskolai kategóriába jelentkezhet minden olyan tanuló, aki hagyományos (4 osztályos) középiskola 1. évfolyamának megfelelő, illetve afeletti évfolyamokon tanul. Életkori kikötés legalább betöltött 14. életév, legfeljebb még be nem töltött 20. életév.

 

4.5. Nem feltétel, hogy a csapat valamennyi tagja egyazon osztályban tanuljon, a kategória feltételeinek azonban minden tagnak meg kell felelnie.

 

4.6. A Szervezők külön engedélyével az is lehetséges, hogy a csapattagok nem egyazon iskola tanulói legyenek. Így lehetőség nyílik ifjúsági szervezetek, mozgalmak nevezésére is. A döntő előtt ellenőrzésre kerül, hogy a tanulók diákigazolványában NEM olyan tanintézmény szerepel, amelyből más csapat is képviselteti magát. Így pl. kollégium, ifjúsági szervezetek stb. tagjai csak úgy kerülhetnek a döntőbe, ha az adott anyaintézményből más csapat nem került be.

 

4.7. Az elsősegély-ismereti verseny a társadalmi elsősegélynyújtás szakmai fejlődését hivatott szolgálni, ezért a versenyen csak és kizárólag laikus elsősegélynyújtók vehetnek részt.

 

4.8. Az Országos Elsősegély-ismereti Verseny országos döntőjén való részvételre az a Szervezők által meghívott csapat jogosult, mely a bejutás feltételeit teljesítette.

 

4.8.1. A döntőn egy iskola kategóriánként csak egyetlen csapattal képviseltetheti magát. Amennyiben több csapat is elérte a döntőbe jutás lehetőségét, iskolán belül kell megnevezni az induló csapatot.

 

4.9. A Szervező egyéni mérlegelés esetén lehetőséget biztosíthatnak olyan csapatok nevezésére is, akik a fenti Nevezési kritériumoknak nem tesznek eleget.

 

4.10. A csapatnak felnőtt képviselőt kell megneveznie a regisztráció során (korábban felkészítő), aki a döntőbe kerülés esetén a csapatot elkíséri, ott a csapattagok felügyeletét biztosítják. A felnőtt képviselő személye nincs kikötve, lehet pedagógus, egészségügyi dolgozó, családtag stb.

 

4.11. A döntőbe nem került csapatok felnőtt képviselőjének/felkészítőjének lehetősége van versenybírói feladatra jelentkezni. Ld. 8.3. pont.

 

4.12. A regisztrációval a csapattagok és a felkészítő elfogadja, hogy egyes szöveges és képi információkat a szervezők nyilvánosságra hozhatnak.

 

4.12.1. A regisztrációt követően nyilvánosságra kerül a csapatok neve, a csapattagok és a felkészítő neve, a felkészítő foglalkozása, az iskola neve, címe és honlapja, továbbá a csapat által megadott e-mailcím.

 

4.12.2. A képi elemek közül nyilvánosságra kerül a csapat által feltöltött képek (regisztráció), az egyes fordulókban feladatként elküldött fényképek (kötözések, mentőállomás) és filmfelvételek, továbbá a döntőn készült fényképek és filmfelvételek.

 

4.12.3. A felkerült fényképeket és filmfelvételeket a felkészítő kérésére, pontos megjelenési adatok megadásával a szervezők a lehető legrövidebb időn belül eltávolítják, ezzel próbálva védeni a személyiségi jogokat.

 

4.12.4. A Szervezők ugyanakkor kijelentik, hogy az információkat harmadik félnek nem adják ki, különös tekintettel a képi elemkre.

 

 

5. A csapat

 

5.1. A csapat három főből áll, melyből egy fő csapatkapitány.

 

5.2. A csapat az érvényes nevezés határidőre történő leadását követően indulhat el a versenysorozaton.

 

5.3. A csapat összetételén, valamint a csapatkapitány személyén (a nevezés leadását követően) változtatni csak különösen indokolt esetben lehet, melyről a szervezőket jóváhagyás céljából haladéktalanul értesíteni kell.

 

5.4. A csapatnak felnőtt képviselőt kell megjelölnie.

 

 

6. Írásbeli fordulók

 

6.1. Az írásbeli fordulók feladatai a megadott időpontokban a verseny honlapján jelennek meg.

 

6.2. Az írásbeli feladatok a két kategóriában eltérőek.

 

6.3. A csapatoknak különböző típusú feladatokat kell megoldaniuk: teszt, kép- és ábraelemzés, kísérlet, szituációs gyakorlat és kifejtendő kérdés.

 

6.4. A feladatsorok visszaküldése a bejelentkezést követően lehetséges, az egyes feladatsorok külön-külön is leadhatóak.

 

6.5. A határidőt követően a feladatsorok helyes megoldása, valamint a csapatok elért pontszáma megjelenik.

 

6.6. Az egyes fordulók összpontszámának súlyozása eltérhet, ennek elsődleges célja a motiváció megtartása.

 

6.7. A határidőn túl érkezett feladatokat a szervezőknek nem áll módjában elfogadni.

 

6.8. Reklamációra általában 4 nap áll rendelkezésre. Reklamációt a szervezők csak e-mailben fogadják el.

 

6.9. Reklamáció indokolt az alábbi esetekben:

- a válasz a megadott szakirodalomban eltérő;

- a válasz biológiai, anatómiai, élettani, kémiai ismeretek esetében nem található meg a verseny honlapján megadott tankönyvekben;

- a válasz egészségnevelési és egészségfejlesztési, tűz- és katasztrófavédelmi, valamint baleset megelőzési ismeretek témakörben nem található meg az aktuális fordulóhoz megadott nyomtatott vagy internetes irodalomban;

- a feladat megoldása félreértésre adhat okot;

 

6.10. Reklamáció NEM indokolt abban az esetben:

- ha elsősegély-ismeretei témakörben az összkérdések kevesebb, mint 20%-ára nem található válasz a megadott irodalomban;

- összefüggésre vonatkozik, amely a megadott irodalomban leírva meg nem található, de kikövetkeztethető;

 

6.11. Az írásbeli fordulók témakörei és irodalma:

- elsősegély-nyújtási ismeretek – a verseny honlapján megadott elsősegélykönyv(ek), valamint szintén a verseny honlapján megadott internetes irodalmak;

- biológiai, anatómiai, élettani, kémiai ismeretek – a verseny honlapján megadott tankönyvnek minősített irodalmak, amelyek megfelelnek a NAT követelményeinek;

- egészségnevelési és egészségfejlesztési ismeretek – az aktuális fordulóhoz megadott nyomtatott vagy internetes irodalom;

- tűz- és katasztrófavédelmi ismereteke – az aktuális fordulóhoz megadott internetes irodalom;

- baleset megelőzési ismeretek - az aktuális fordulóhoz megadott internetes irodalom;

 

6.12. Az írásbeli forduló témaköreinek aránya fordulónként:

elsősegély-ismeret az összkérdések legalább 50%-a;
biológiai, anatómiai, élettani, kémiai ismeretek az összkérdések maximum 25%-a;
egészségfejlesztési és egészségnevelési ismeretek az összkérdések maximum 25%-a;
tűz- és katasztrófavédelmi ismeretek az összkérdések maximum 20%-a;
baleset megelőzési ismeretek az összkérdések maximum 20%-a;

 

 

7. Döntő

 

7.1. A döntő, az értékelés szempontjából írásbeli fordulóból és szituációs állomások teljesítéséből áll.

 

7.2. Az írásbeli forduló összpontszáma mindkét kategóriában 70 pont, a kitöltésre rendelkezésreálló idő azonban eltérő. Általános iskolás kategóriában 75 perc, középiskolás kategóriában 60 perc. Témája: elsősegély-ismeret, ld. 7.15. pont. A feladatok 50%-a a három írásbeli forduló korábbi, elsősegély-ismereti feladataival teljesen megegyező. Az írásbeli eredménye az összeredmény számításánál (írásbeli és szituációk) az elért pontszám alapján kerül beszámításra.

 

7.3. A szituációs feladatok versenyállomásokon történnek.

 

7.3.1. A döntőn legalább nyolc elsősegélynyújtás gyakorlati állomást kell működtetni. A gyakorlati állomások többsége a szabadban kerül megrendezésre, az időjárásinak megfelelő öltözet a csapattagok felelőssége.

 

7.3.2. A versenyen az elsősegélynyújtás gyakorlati állomások mellett további állomás(ok) is szerepelhetnek, de azok értékelése kizárólag az elsősegélynyújtás gyakorlati állomásoktól elkülönítetten történhet.

 

7.4. A versenyre történő felkészülés, a feladatok és az ellátás szakmai anyagát,

a 7.15. pont tartalmazza.

 

7.4.1. A versenyfeladatok kidolgozása során a versenykiírásban meghatározott szakirodalmat kell figyelembe venni.

 

7.5. A gyakorlati állomásokon a csapatok a szituációs, gyakorlati mellett elméleti kérdés is adható, ha a kérdés a szituációs feladat egyértelműbb értékelését szolgálja.

 

7.6. A feladatokat úgy kell megszervezni, hogy azok a rendelkezésre álló idő alatt (a szakmai szabályokat betartva) megoldhatóak legyenek.

 

7.7. A versenyfeladatok megvalósítása során törekedni kell a baleseti szimuláció alkalmazására.

 

7.8. A gyakorlati állomásokon a csapatok összesen 10 percet töltenek, ebből a feladat megoldása 7 perc, további 3 perc áll az állomásvezető versenybíró rendelkezésére az értékeléshez. Két állomás között legfeljebb 5 perc menetidő áll a csapatok rendelkezésére.

 

7.9. A csapat három főből áll, melyből egy fő csapatkapitány.

 

7.10. A csapatkapitány feladata, hogy a döntőn az elsősegélynyújtók biztonságát szem előtt tartva irányítsa az ellátást.

 

7.11. A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a csapat köteles a részére kijelölt kezdőállomáson időben megjelenni. Amennyiben az állomáson a csapat késve jelenik meg és emiatt a feladatmegoldást késve kezdi meg, a feladatmegoldásra biztosított 7 percet a késés idejével csökkenteni kell.

 

7.12. A csapatnak a betegvizsgálat során szükséges az életjelenségeket vizsgálnia, a versenybírótól csak ezután kaphat információt a sérült/beteg szituáció szerinti pulzus és légzésszámáról.

 

7.13. A csapat a verseny során kizárólag a saját tudására támaszkodhat, külső segítséget nem vehet igénybe.

 

7.14. A csapat (versenyző) felszerelése és segédeszközei:

 

7.14.1. Az országos döntő állomásai a szabadban kerülnek kialakításra, ezért csapat egységes öltözetét úgy kell megválasztani, hogy az megfeleljen az időjárásnak, nyújtson kellő védelmet, és ne akadályozza az elsősegélynyújtásban.

 

7.14.2. A döntőre elsősegély felszerelést nem kell hozni.

 

7.15. Az írásbeli és szituációs döntő követelményei:

Veszélyhelyzet felismerése, segélyhívás ismerete, helyszín biztosítása, cselekvés sürgősségi helyzetben, mentőhívás
Elsősegélykészlet tartalmának, kötszereinek ismerete
Életfunkciók vizsgálata – keringés, légzés, betegvizsgálat
Eszméletlen beteg ellátása – légútbiztosítás
Vérzéstípusok és ellátásuk ismerete – (artériás, vénás, hajszáleres vérzés) – erős és gyenge vérzés ellátása, fertőtlenítés, fedőkötés, nyomókötés, artériás nyomókötés, artériás nyomópontok, sapkakötés, parittyakötés, sokk, orrvérzés, fülvérzés, nőgyógyászati vérzés, belső vérzés, sokkfektetés
Keringési rendszer betegségei – szívroham, ájulás, angina pectoris, magas vérnyomás
Sérülések – nyársalás, amputáció, vágások, horzsolások, szemsérülés, mellkas-sérülés, kivert fogak, nyílt hasi seb, egyéb sebzések
Rándulás, ficam, törés felismerése és ellátás – végtagok rögzítése háromszögletű kendővel, gerincsérülés, medencesérülés, tálcafogás, kimentés
Égési sérülések felismerése és ellátása, kémiai sérülések - vegyszer, hőártalmak – hőguta, napszúrás, kihűlés
Légúti akadály eltávolítása, nehézlégzés kezelése, oxigénhiány felismerése és kezelése, füstmérgezés, krupp, asztma, hasi lökés
Fektetések és mozgatási tilalmak
Idegrendszeri betegségek – epilepszia, fejsérülés, agyrázkódás, görcsrohamok, stroke
Mérgezések – étel, gáz, vegyszer, gyógyszer, metil- és etilalkohol
Szülés - TÖRÖLVE
Tömegbalesetek felszámolása (alapszint, sérültek osztályoszása alapszinten!)
Újraélesztés és félautomata defibrillátor használata*

*A komplex újraélesztés (CPR) és a félautomata defibrillátor használatának ismerete NEM szükséges előfeltétel, ez a döntő első napján oktatás tárgya a legújabb protokoll szerint! A szituációs döntőben szakszerű kivitelezése azonban elvárt!

 

7.16. A döntő részletes pontozása, az írásbeli és szituációs gyakorlat pontszámainak aránya a döntő első napján kerül meghirdetésre.

 

 

8. Versenybíróság, versenybírók

 

8.1. A verseny szakmai értékelését és minden ezzel kapcsolatos tevékenységet a versenybíróság vezetése végzi, melynek tagjai a döntő megnyitóján kerülnek ismertetésre.

 

8.2 Az egyes helyszíneken a versenybírók végzik a feladatok értékelését és pontozását.

 

8.3. A versenybírók döntő az Országos Mentőszolgálat aktív dolgozói, pedagógusok, illetve orvostanhallgatók közül kerülnek kiválasztásra. A döntőbe NEM került felnőtt képviselők/felkészítők lehetőséget kapnak versenybírói feladatok ellátására. Ez jelentkezés és visszaigazolt meghívás alapján történik. A versenybírók anyagi juttatásban nem részesülnek.

 

8.4.  A verseny értékelésének általános szempontjai előzetesen a versenybíróság vezetése és a versenybírók között egyeztetésre kerülnek, ennek célja az egységes szemlélet szerinti értékelés.

 

8.5.  Az egyes gyakorlati feladatok közvetlenül a verseny megkezdése előtt kerülnek személy szerinti kiosztásra.

 

8.6.  Azokon a szituációs helyszíneken, ahol az elvégzendő feladat összetettebb, vagy több beteg/sérült ellátása szükséges, több versenybíró végzi az értékelést.

 

 

9. Értékelés

 

9.1. A versenyen értékelni kell az ellátás hatékonyságát (elsősegélynyújtás technikája), a lelki támogatást, a csapatmunkát, segélyhívást.

 

9.2. A versenyforduló eredményhirdetését ünnepélyes keretek között, lehetőleg a média jelenlétében kell megtartani.

 

9.3. A versenybíróság, a verseny megkezdése előtt, a verseny gyakorlati elsősegélynyújtás állomásait, nehézségi szintjüket (a feladatmegoldáshoz szükséges szakmai kihívás alapján) figyelembe véve rangsorolja.

 

9.4. Pontegyenlőség esetén az így rangsorolt állomásokon elért eredményt kell a döntéshez figyelembe venni. A kiemelt állomások a döntő megkezdése előtt megnevezésre kerülnek.

 

9.5. A versenybírók az előre elkészített pontozólap alapján értékelik a csapat tevékenységét, az adott állomáson kapható pontérték előre meghatározásra kerül.

 

9.6. Az értékelés során töredékpont és pluszpont nem adható.

 

9.7. Az állomásvezető-versenybíró értékeli a csapatot, melynek során köteles minden pontvesztést megindokolni. Az értékelést követően az állomásvezető-versenybíró és a csapatkapitány aláírásával hitelesíti a pontozólapot.

 

9.8. A feladat megoldása minden esetben a megkezdését követő 7. percig tart, még akkor is, ha a csapat az ellátást már korábban befejezettnek minősítette. Az értékelésre legfeljebb 3 perc vehető igénybe.

 

9.9. A végeredmény az írásbeli fordulón elért eredmény kétszerese (maximum 200 pont), illetve a szituációs állomásokon szerzett pontszámok összege.

 

 

10. Óvás

 

10.1. Óvás abban az esetben terjeszthető elő, ha az adott ellátás pontozását és annak indoklását a csapat nem fogadja el.

 

10.2. Az óvást kizárólag a csapatkapitány terjesztheti elő az érintett állomáson, az értékelést követően, írásban (a pontozó lap megjegyzés rovatában) az állomásvezető versenybíró egyidejű tájékoztatásával.

 

10.3.  Az állomás elhagyását követően óvás nem terjeszthető elő.

 

10.4.  Az óvásokról az illetékes versenybíróság dönt.

 

10.5.  A versenybíróság döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

 

10.6. A versenybíróság az óvást köteles körültekintően kivizsgálni, mindkét felet, szükség esetén valamennyi érintettet meghallgatva.

 

10.7. A versenybíróság döntését köteles megindokolni.

 

10.8. Az óvást, az ezzel kapcsolatos versenybírósági döntést, annak indoklását, a versenyt záró általános értékelés részeként a csapatokkal ismertetni kell.

 

 

11. Kísérők, nézők, vendégek

 

11.1. A verseny területén tartózkodók kötelesek a versenyrendezőség utasításait betartani. A verseny időtartama alatt a versenyterepen csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, és nem tarthatnak a csapatokkal (versenyzőkkel) olyan kapcsolatot, mely a verseny eredményét befolyásolhatja.

 

 

12. Sajtó

 

12.1. A sajtó képviselői a verseny dokumentálása céljából az állomásokra kizárólag a versenybíróság engedélyével (sajtó-kitűző) léphet be. Az állomáson belül (az ellátást nem befolyásolva) a versenybírók által kijelölt helyen tartózkodhatnak.

 

12.2. A sajtó képviselői a versenyterepen kötelesek betartani a versenybíróság, és a rendezőség utasításait.

 

2014. január 2.

Országos Elsősegély-ismereti Verseny Versenyszervező Bizottság